Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

I.S.B.N. 978-84-1116-055-1

Nuevo

Surt al carrer una nova edició del volum de Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou programa establert en la convocatòria oficial (DOGC núm. 8500 de 13/09/2021).

Más detalles

45,00 €

Aquest volum està estructurat en tres parts clarament diferenciades: 24 qüestionaris per temes (un per cadascun dels temes que componen el volum teòric), 6 qüestionaris parcials (relatius a blocs de matèries en què s’agrupen els temes) i 3 simulacres d’examen (que tracten la totalitat del temari). Trobarà, a més, informació sobre l’accés a la versió online en pàgines interiors.
Amb més de 1.100 preguntes amb les respostes justificades, estem convençuts que aquest volum pràctic, juntament amb el seu corresponent Temari, resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquesta categoria de la funció pública de la Generalitat.

TEMARI GENERAL
Tema 1. Legislació. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
Tema 2. Legislació. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.
Tema 3. Legislació. Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: Equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPIS. Marcat reglamentari (CE) i marcat específic. Informació rellevant.

TEMARI ESPECÍFIC
Tema 4. Legislació. Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
Tema 5. Legislació. El Decret 2762016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 2432007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Tema 6. Física. Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.
Tema 7. Naturalesa del foc. Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d’inflamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.
Tema 8. Mètodes i agents extintors. Mètodes de l’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
Tema 9. Mecànica. Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.
Tema 10. Química. Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.
Tema 11. Risc químic. Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetat i envasat de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.
Tema 12. Hidràulica. Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.
Tema 13. Mecànica vehicles. Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.
Tema 14. Prevenció i protecció contra incendis. Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació.
Tema 15. Atenció sanitària. Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
Tema 16. Construcció. Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.
Tema 17. Construcció. Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (Forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
Tema 18. Electricitat. Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent contínua i alterna. Corrent trifàsica. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma de la corrent. Electricitat estàtica.
Tema 19. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució. Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Dispositius de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Escomeses. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques. Estacions de transformació. Xarxa elèctrica d’alta tensió.
Tema 20. Instal·lacions de gas i xarxes de distribució. Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Escomeses. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d’operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.
Tema 21. Cartografia. Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
Tema 22. Geografia física. Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.
Tema 23. Coneixement del territori català. Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
Tema 24. Meteorologia. Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.
TESTS PARCIALS
Test Parcial 1 (temes 1 a 3)
Test Parcial 2 (temes 4 i 5)
Test Parcial 3 (temes 6 a 11)
Test Parcial 4 (temes 12 a 15)
Test Parcial 5 (temes 16 a 20)
Test Parcial 6 (temes 21 a 24)

SIMULACRES D’EXAMEN
Simulacre d’Examen 1
Simulacre d’Examen 2
Simulacre d’Examen 3

No customer comments for the moment.

Write a review

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

Surt al carrer una nova edició del volum de Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou programa establert en la convocatòria oficial (DOGC núm. 8500 de 13/09/2021).

Write a review