Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

I.S.B.N. 978-84-9025-188-1

Nuevo

Primer volum de la darrera edició, ja la setena, del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

El contingut d’aquest llibre respon als 12 temes de la part de coneixements generals del temari oficial aprovat per l’Ajuntament.

Más detalles

38,00 €

Darrera Edició.

Tema 1. L’energia i les seves formes. Fonts d’energia. Energies de futur. Conservació de l’energia. Degradació de l’energia. Energia útil. L’energia inicial.

Tema 2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).

Tema 3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Coulomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.

Tema 4. Les instal•lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució, els conductors i les normes d’instal•lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.

Tema 5. Els electrodomèstics: bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.

Tema 6. Instal•lacions elèctriques d’automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.

Tema 7. Producció i distribució d’energia elèctrica; centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.

Tema 8. Coneixements bàsics de l’automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d’il•luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.

Tema 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.

Tema 10. Matèries perilloses: concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.

Tema 11. Hidràulica: conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.

Tema 12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.

Tema 13. Representació gràfica: l’escala numèrica. Simbologia. Interpretació de plànols. Tipus de plànols d’edificació. Interpretació de maquetes. Les diferents vistes.

Tema 14. Construcció d’edificis. Materials: petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.

Tema 15. Instal•lacions d’aigua en edificis: pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.

Tema 16. Instal•lacions de gas en edificis: gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.

Tema 17. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.

Tema 18. Propagació d’un incendi en un edifici: origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.

Tema 19. Tipus d’extintors instal•lacions fixes: hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal•lacions fixes d’extinció.

Tema 20. Extintors comercials de petita potència: material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).

Tema 21. Primers auxilis. Concepte i principis. PAS. Valoració del ferit: signes vitals. Actuació davant d’un accidentat.

Tema 22. La nutrició i els nutrients necessaris per una dieta equilibrada.

Tema 23. El sistema esquelètic: ossos, músculs, tendons i lligaments. Els traumatismes, les fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.

Tema 24. Les malalties infeccioses. Els virus i els bacteris. La seva prevenció.

Tema 25. L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum.

Tema 26. Intoxicacions i cremades. Generalitats.

No customer comments for the moment.

Write a review

Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

Primer volum de la darrera edició, ja la setena, del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

El contingut d’aquest llibre respon als 12 temes de la part de coneixements generals del temari oficial aprovat per l’Ajuntament.

Write a review