Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

ISBN: 978-84-9084-328-4

Nuevo

Té a les seves mans el primer volum d’una nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut d’aquest llibre respon als 10 temes de la part de coneixements generals del temari oficial publicat a la convocatòria del BOPB de juliol de 2019

Más detalles

32,00 €

que inclou matèries legislatives, organització dels serveis de prevenció o drets i deures del funcionaris, entre d'altres.Considerem que aquest material constitueix l’eina més eficaç pera a la preparació dels procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que, juntament amb el Temari 2 i el volum de Preparació de proves de personalitat i entrevista, li ajudarà en la consecució de l’objectiu, seu i nostre, d’accedir a aquesta categoria de la funció púbica local de Barcelona.

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: Principis generals i l’Administració Local.
Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.
Tema 3. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
Tema 4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
Tema 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
Tema 6. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial). La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
Tema 7. El marc juridic de la Proteccio Civil (Llei 172015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Proteccio Civil, el Reial Decret 4071992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la Norma basica de Proteccio Civil, i la Llei 41997, de 20 de maig de Proteccio Civil de Catalunya) i la Proteccio Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organitzacio Plans d’emergencia.
Tema 8. L’organització dels serveis de prevencio, extincio d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona.
Tema 9 Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2015: dades demografiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
Tema 10. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut Basic de l’Empleat Public. Situacions administratives. Carrera professional. Regim disciplinari. Regim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administracio.

No customer comments for the moment.

Write a review

Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

Té a les seves mans el primer volum d’una nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut d’aquest llibre respon als 10 temes de la part de coneixements generals del temari oficial publicat a la convocatòria del BOPB de juliol de 2019

Write a review