Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya Ver más grande

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

I.S.B.N. 978-84-9147-707-5

Nuevo

Surt al carrer una nova edició dels Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou temari establert en la convocatòria oficial (DOGC núm. 7597 de 12/04/2018).

Más detalles

43,00 €

Aquest volum està estrcutrurat en tres parts clarament diferenciades: 21 qüestionaris per temes (un per cadascun dels temes que composen el volum teòric), qüestionaris parcials (relatius a blocs de matèries en què s’agrupen els temes) i 3 simulacres d’examen (que tracten la totalitat del temari).
Amb un total de més de 1.100 preguntes estem convençuts que aquest volum pràctic, juntament amb el seu corresponent Temari, resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquesta categoria de la funció pública de la Generalitat.

TESTS DE TEMES
Tema 1. Legislació
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat
Tema 2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari
Tema 3. Legislació
Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors
Tema 4. Legislació
Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general
Tema 5. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia
Tema 6. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc
Tema 7. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions
Tema 8. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats

Tema 9. Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE
Tema 10. Risc Químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS
Tema 11. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi
Tema 12. Mecànica de vehicles
Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor
Tema 13. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc
Tema 14. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics
Tema 15. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics
Tema 16. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions
Tema 17. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica
Tema 18. Cartografia
Lectura i interpretació dels mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS
Tema 19. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l’arc mediterrani
Tema 20. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals
Tema 21. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica

TESTS DE TEMES
Test Parcial 1 (Temes 1 i 2)
Test Parcial 2 (Temes 3 i 4)
Test Parcial 3 (Temes 5 a 8)
Test Parcial 4 (Temes 9 a 12)
Test Parcial 5 (Temes 13 i 14)
Test Parcial 6 (Temes 15 a 17)
Test Parcial 7 (Temes 18 a 21)

SIMULACRES D’EXAMEN
Simulacre d’examen 1
Simulacre d’examen 2
Simulacre d’examen 3

No customer comments for the moment.

Write a review

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

Surt al carrer una nova edició dels Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou temari establert en la convocatòria oficial (DOGC núm. 7597 de 12/04/2018).

Write a review