Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya Ver más grande

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

I.S.B.N. 978-84-9943-498-8

Nuevo

Surt al carrer el Qüestionari per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, una novetat editorial que pretén consolidar els coneixements adquirits amb el nostre Temari teòric i habituar els alumnes a la dinàmica dels exercicis reals, tot seguint el programa oficial aprovat per la Resolució IRP25602009 (DOGC núm. 5470, de 23092009).

Más detalles

40,00 €

quest volum està estructurat en tres parts clarament diferenciades: 19 qüestionaris per temes (un per cadascun dels temes que composen el volum teòric), qüestionaris parcials (relatius als blocs de matèries en què s’agrupen els temes) i 5 simulacres d’examen (que fan referència a la totalitat del temari).

Amb un total de 1.090 preguntes, estem convençuts que aquest volum pràctic, juntament amb el seu corresponent Temari, resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquesta categoria de la funció pública de la Generalitat.
A més, per tal que el lector pugui fer-se una idea de la importància relativa dels temes i del seu nivell d’aprofundiment, s’inclouen preguntes tipus examen al final de cadascun d’ells.
El contingut d’aquest llibre respon als 12 temes de la part de coneixements generals del temari oficial aprovat per l’Ajuntament el 27 de juny i fet públic al BOPB de 17/07/2012, incorporant, doncs, les novetats d’aquesta darrera convocatòria.

Considerem que aquest material constitueix l’eina més eficaç per a la preparació dels procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que li ajudarà en la consecució de l’objectiu, seu i nostre, d’accedir a aquesta categoria de la funció pública local de Barcelona.

Tema 1 Legislació. La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2 Legislació. Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya. Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 3 Física. Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i 
potència. Principi de conservació de l’energia.

Tema 4 Física del foc. Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el 
foc. Tipus de combustió. Classes de foc

Tema 5 Agents extintors. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6 Mecànica. Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, 
torns, plans inclinats.

Tema 7 Química. Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos 
perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8 Risc Químic. Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons 
ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS

Tema 9 Hidràulica. Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega 
i efecte Venturi

Tema 10 Mecànica de vehicles. Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de 
motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.

Tema 11 Prevenció i protecció contra incendis. Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis 
equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en 
els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc 
dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12 Atenció sanitària. Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. 
Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13 Construcció. Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i 
mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14 Construcció. Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. 
Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15 Electricitat. Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions 
interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16 Cartografia. Lectura i interpretació dels mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i 
toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17 Geografia física. Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i 
territori. Els boscos en l’arc mediterrani.

Tema 18 Coneixement del territori català. Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de 
comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19 Meteorologia. Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. 
La pressió atmosfèrica.

Test Parcial 1 (temes 1 i 2)

Test Parcial 2 (temes 3 a 6)

Test Parcial 3 (temes 7 a 10)

Test Parcial 4 (temes 11 i 12)

Test Parcial 5 (temes 13 a 15)

Test Parcial 6 (temes 16 a 19)

No customer comments for the moment.

Write a review

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

Surt al carrer el Qüestionari per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, una novetat editorial que pretén consolidar els coneixements adquirits amb el nostre Temari teòric i habituar els alumnes a la dinàmica dels exercicis reals, tot seguint el programa oficial aprovat per la Resolució IRP25602009 (DOGC núm. 5470, de 23092009).

Write a review